กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 

ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
 
  1. อุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้
2. มารู้จักเมฆกันดีกว่า
3. การพยากรณ์อากาศ
4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
 
 
 
ปี 2562
  1. การพิมพ์หนังสือราชการ
 
ปี 2563
 

1.เทคนิคการพยากรณ์อากาศในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
2.การแปรหัสข่าวจากแผนที่อากาศ

 
 
 

 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ