กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


AERODROME CLIMATOLOGICAL

 
                  
      1. AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY, PHUKET AIRPORT  
       - FREQUENCIES OF OCCURRENCE OF CONCURRENT WIND DIRECTION (IN 30 SECTORS) AND SPEED WITHIN SPECIFIED RANGES  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF VISIBILITY BELOW SPECIFIED VALUES (IN METRES) AT SPECIFIED TIMES  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF SURFACE TEMPERATURE (SCREEN)IN SPECIFIED RANGES OF 5 ยฐC AT SPECIFIED TIMES  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF THE HEIGHT OF THE BASE (IN METRES) OF THE LOWEST CLOUD LAYER OF BKN OR OVC EXTENT BELOW SPECIFIED VALUES AT SPECIFIED TIMES  
       - Meteorological elements summary 2017-2021  
       - MOST FREQUENT WIND DIRECTION (36DIR.) AT SPECIFIED TIMES  
       - AIR TEMPERATURE (C) AT SPECIFIED TIMES  
       - AIR PRESSURE (hPa) AT SPECIFIED TIMES  
       - OCCURRENCE OF PHENOMENAS DURING 8 YEARS  
       - FREQUENCIES (PER CENT) OF OCCURRENCE OF CONCURRENT DIRECTIONS (IN 10 SECTORS) AND GUST SPEED WITHIN SPECIFIED RANGES  
       - MAXIMUM SPEED (IN KNOTS) OCCURRENCE OF CONCURRENT WIND DIRECTIONS (IN 10 SECTORS)  
      2. AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY, KRABI AIRPORT  
       - AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE  
       - AERODROME CLIMATOLOGICAL MODLE2  
       - AERODROME-CLIMATOLOGICAL-TABLE-(2022).pdf  
       - AERODROME-CLIMATOLOGICAL-SUMMARY-(2022).pdf  
 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ