หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด  
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน | CDMS | AWS | Webmail | Metcom | Intranet | Metnet |
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

พยากรณ์อากาศราย 7 วัน

พยากรณ์อากาศรายเดือน

ประวัติ ศต.
ทำเนียบผู้บริหาร ศต.
ศต. บริการ
วิสัยทัศน์ ศต.
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอากาศการบิน
ดวงอาทิตย์
น้ำขึ้น น้ำลง
คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
ทดสอบความรู้
ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
วิทยุอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดภายใน
เครื่องคำนวณ
ปิดประกาศ
การจัดการความรู้
สอต.ภูเก็ต
สอต.พังงา
สอต.กระบี่
สอต.ตรัง
สอต.สตูล
สอต.ระนอง
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
       ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 5 มาตรา 29 กำหนดเกี่ยวข้องกับการบริการหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันไว้ดังนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจดูได้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกระบวนงานหลักที่มีระยะเวลาให้บริการภายใน  1 วัน – มากกว่า 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการลดขั้นตอนการให้บริการแล้ว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553-2556 จำนวน 5 กระบวนงานหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินงานภายใน  1 วัน
กระบวนงานที่ 1.1 การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีพร้อมอยู่แล้วเช่น  ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน  ข่าวอากาศการบิน ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์                                                                                                                                              1 นาที

สรุป   ช่วงยื่นคำขอและดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) เป็น 1 ขั้นตอน 1 จุด     บริการ รวมระยะเวลา  1 นาที
หมายเหตุ  เป็นการให้บริการทางโทรศัพท์และโทรสาร

กระบวนงานที่  1.2  การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

 

 
                                                               10  นาที                      10 นาที                                20 นาที                                10 นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอมี 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20  นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  50 นาที

กระบวนงานที่ 1.3  การขออนุมัติเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

                                                                                    10  นาที                                  20  นาที                                  30 นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1  จุดบริการ รวมระยะเวลา  30 นาที
         2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  1 ชั่วโมง

2. กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 วัน
กระบวนงานที่ 2.1  การให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศเป็นกรณีพิเศษเฉพาะที่

 


                                                                      10  นาที                        10  นาที                              1  วัน                               10  นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอมี 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2  วัน


กระบวนงานที่ 2.2   การให้บริการผลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉพาะกรณี

 


                                                                    10  นาที                           10  นาที                              2  วัน                                    10  นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  3  วัน
หมายเหตุ     ช่องทางยื่นคำขอที่มารับบริการด้วยตัวเอง,โทรศัพท์, โทรสาร,สื่ออิเลคทรอนิคส์หรือทางไปรษณีย์       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ เตือนภัย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
คู่มือป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เริ่มทำการตรวจนับ สิงหาคม 2553

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดในหน้าจอ 1024 x 768 Pixels ด้วย Browser ของ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ NWP Model GIS เส้นทางเดินพายุ รายงานแผ่นดินไหว รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม แผนแม่บทกระทรวง ICT