ศต. บริการ

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
       ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 5 มาตรา 29 กำหนดเกี่ยวข้องกับการบริการหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันไว้ดังนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจดูได้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกระบวนงานหลักที่มีระยะเวลาให้บริการภายใน  1 วัน – มากกว่า 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการลดขั้นตอนการให้บริการแล้ว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553-2556 จำนวน 5 กระบวนงานหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินงานภายใน  1 วัน
กระบวนงานที่ 1.1 การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีพร้อมอยู่แล้วเช่น  ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน  ข่าวอากาศการบิน ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
                                                 1 นาที

สรุป   ช่วงยื่นคำขอและดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) เป็น 1 ขั้นตอน 1 จุด     บริการ รวมระยะเวลา  1 นาที
หมายเหตุ  เป็นการให้บริการทางโทรศัพท์และโทรสาร

กระบวนงานที่  1.2  การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

 

                       10  นาที                10 นาที                   20 นาที                        10 นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอมี 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20  นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  50 นาที

กระบวนงานที่ 1.3  การขออนุมัติเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


                                     10  นาที                       20  นาที                      30 นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1  จุดบริการ รวมระยะเวลา  30 นาที
         2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  1 ชั่วโมง

2. กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 วัน
กระบวนงานที่ 2.1  การให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศเป็นกรณีพิเศษเฉพาะที่

 


                           10  นาที                   10  นาที                       1  วัน                    10  นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอมี 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2  วัน


กระบวนงานที่ 2.2   การให้บริการผลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉพาะกรณี

 


                             10  นาที                 10  นาที                       2  วัน                      10  นาที

สรุป 
1. ช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  3  วัน
**หมายเหตุ**    ช่องทางยื่นคำขอที่มารับบริการด้วยตัวเอง,โทรศัพท์, โทรสาร,สื่ออิเลคทรอนิคส์หรือทางไปรษณีย์  
     

 
 

 

 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play store

 

Back to Top


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม