ศต. บริการ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
       ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 5 มาตรา 29 กำหนดเกี่ยวข้องกับการบริการหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันไว้ดังนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจดูได้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกระบวนงานหลักที่มีระยะเวลาให้บริการภายใน  1 วัน – มากกว่า 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการลดขั้นตอนการให้บริการแล้ว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553-2556 จำนวน 5 กระบวนงานหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินงานภายใน  1 วัน
กระบวนงานที่ 1.1 การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีพร้อมอยู่แล้วเช่น  ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน  ข่าวอากาศการบิน ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
                                                 1 นาที

สรุป   ช่วงยื่นคำขอและดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) เป็น 1 ขั้นตอน 1 จุด     บริการ รวมระยะเวลา  1 นาที
หมายเหตุ  เป็นการให้บริการทางโทรศัพท์และโทรสาร

กระบวนงานที่  1.2  การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

 

                       10  นาที                10 นาที                   20 นาที                        10 นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอมี 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20  นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  50 นาที

กระบวนงานที่ 1.3  การขออนุมัติเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


                                     10  นาที                       20  นาที                      30 นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1  จุดบริการ รวมระยะเวลา  30 นาที
         2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  1 ชั่วโมง

2. กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 วัน
กระบวนงานที่ 2.1  การให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศเป็นกรณีพิเศษเฉพาะที่

 


                           10  นาที                   10  นาที                       1  วัน                    10  นาที

สรุป  1. ช่วงยื่นคำขอมี 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2  วัน


กระบวนงานที่ 2.2   การให้บริการผลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉพาะกรณี

 


                             10  นาที                 10  นาที                       2  วัน                      10  นาที

สรุป 
1. ช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 2  จุดบริการ รวมระยะเวลา  20 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  3  วัน
**หมายเหตุ**    ช่องทางยื่นคำขอที่มารับบริการด้วยตัวเอง,โทรศัพท์, โทรสาร,สื่ออิเลคทรอนิคส์หรือทางไปรษณีย์  
     

 
 

 

 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา