กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


E-Library

 
               - ความรู้ทั่วไป    
  1. GTS network  
  2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณฝน  
  3. การประเมินพื้นที่เสี่ยงวาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทยฯ  
  4. ระเบียบพัสดุ 1  
  5. ระเบียบพัสดุ 2 และ 3  
  6. ระบบคอมพิวเตอร์และ Network เบื้องต้น  
     
                - ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา  
  1. KM การวิเคราะห์แผนที่อากาศ  
  2. Radar_parameters  
  3. Wind Shear Algorithm  
     
                 - ฝึกอบรมต่างประเทศ 1. การฝึกอบรมระยะสั้นสภาพอวกาศ ณ เมืองอาเมดาบัด ประเทศอินเดีย  
     
     
     
 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ