กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


คู่มือการปฏิบัติงาน

 
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  2. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ  
  3. ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ(ผิวพื้น)  
  4. ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ(ชั้นบน)  
  5. ส่วนตรวจอากาศการบิน  
  6. ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
  7. ส่วนพยากรณ์อากาศ  
  8. ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน  
  9. ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ  
     
 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ