กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 


เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

คู่มือบริหารมาตรฐาน (Quality Manual : QM)

- QM-MSR-01-SMWC Rev04 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)


บัญชีเอกสารหลัก (MasterList)

- FM-MSR-03-SMWC Rev01 บัญชีเอกสารหลัก (Master List)_230963


แบบฟอร์ม (Form : FM)

- FM-MSR-01-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบคำร้องขอแก้ไขเอกสาร DAR
- FM-MSR-02-SMWC Rev00 แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมใบคำร้องขอแก้ไขเอกสาร DAR Log Sheet
- FM-MSR-04-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกการแก้ไขเอกสาร
- FM-MSR-05-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม บริบทองค์กรความต้องการและความคาดหวัง
- FM-MSR-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ SWOT และความเสี่ยงขององค์กร
- FM-MSR-07-SMWC Rev00 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยง
- FM-MSR-08-SMWC Rev00 แบบฟอร์มการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายขององค์กร
- FM-MSR-09-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบแสดงผลดัชนีชี้วัดและเป้าหมายคุณภาพ (KPI Monitoring and Report)
- FM-MSR-10-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารระบบคุณภาพ (Quality Comunication)
- FM-MSR-11-SWMC Rev00 แบบฟอร์มแแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย (Action Plan)
- FM-MSR-12-SMWC Rev00 แบบฟอ์มการจัดการโอกาสตาม SWOT
- FM-MSR-13-SMWC Rev00 แบบฟร์มการวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องกฏระเบียบข้อบังคับ
- FM-MSR-14-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม PROCESS INTERACTION
- FM-MSR-15-SMWC Rev00 แบบฟอร์มผังบุคคลากร Organization
- FM-MSR-16-SMWC Rev00 Appointment Letter
- FM-MSR-17-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน(CAR)
- FM-MSR-18-SMWC Rev00 แบบฟอร์มทะเบียนใบปฎิบัติการแก้ไข CAR log Sheet
- FM-MSR-19-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการรองรับ
- FM-MSR-20-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
- FM-MSR-21-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปี 2561
- FM-MSR-22-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
- FM-MSR-23-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม JOB DESCRIPTION
- FM-MSR-24-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนการตรวจติดตามภายในและแผนการทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี
- FM-MSR-25-SMWC Rev00 แบบฟอร์มตารางการตรวจติดตามภายใน
- FM-MSR-26-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายการตรวจติดตาม (Audit Checklist)
- FM-MSR-27-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- FM-MSR-28-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ External provider
- FM-MSR-29-SMWC Rev01 แบบฟอร์มแจ้งเครื่องมือขัดข้อง

- FM-MSR-30-SMWC Rev00 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

- FM-MSR-31-SMWC Rev00 แบบบันทึกการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

- FM-MSR-32-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- FM-AF-01-SMWC Rev01 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต
- FM-AF-02-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศการบิน (TAF)
- FM-AF-03-SMWC Rev00 การตรวจสอบการออก Trend Forecasts
- FM-AF-04-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
- FM-AF-05-SMWC Rev00 ตารางตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ TAF
- FM-AF-06-SMWC Rev00 การตรวจสอบความถูกต้องฯ (Take off)
- FM-AF-07-SMWC Rev00 ตารางตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน
- FM-AF-08-SMWC Rev00 แบบบันทึกสรุปรายละเอียดข้อผิดพลาดของการออกข่าวพยากรณ์อากาศ
- FM-AF-09-SMWC Rev00 แจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย (Aerodrome Warning)
- FM-AF-10-SMWC Rev00 แบบฟอร์มข่าวพยากรณ์อากาศตามเส้นทางการบิน
- FM-AF-11-SMWC Rev00 แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องข่าวพยากรณ์อากาศตามเส้นทางการบิน
- FM-AF-12-SMWC Rev00 การจัดทำเอกสารประกอบการบิน_Flight Document
- FM-AF-13-SMWC Rev00 แบบฟอร์มตรวจสอบการจัดทำเอกสารประกอบการบิน_Flight Document
- FM-AF-14-SMWC Rev00 แจ้งเตือน Wind shear warning

- FM-AO-01-SMWC Rev01 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต
- FM-AO-02-SMWC Rev00 การตรวจสอบข่าวMETARSPECI
- FM-AO-04-SMWC Rev00 บันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
- FM-AO-05-SMWC Rev00 บันทึกจำนวนข่าว METAR-SPECI
- FM-AO-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
- FM-AO-07-SMWC Rev01 แบบบันทึกการแจ้งเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบินขัดข้อง
- FM-AO-08-SMWC Rev00 แบบ กบ.1401 ก
- FM-AO-09-SMWC Rev00 แบบบันทึกรายงานสภาวะทัศนวิสัยต่ำบนทางวิ่ง

 

ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure : QP)

- QP-MSR-01-SMWC Rev01_การควบคุมเอกสาร (Document Control)
- QP-MSR-02-SMWC Rev00 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)
- QP-MSR-03-SMWC Rev01 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- QP-MSR-04-SMWC Rev02 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
- QP-MSR-05-SMWC Rev00 การกำหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมายและแผนพัฒนา (KPI$ActionPlan)
- QP-MSR-06-SMWC Rev00 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)
- QP-MSR-07-SMWC Rev00 Correction Action (CAR) การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
- QP-MSR-08-SMWC Rev00 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านการปฏิบัติงาน (Contingency Plan)
- QP-MSR-09-SMWC Rev00 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ External Provider

- QP-MSR-10-SMWC Rev00 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

- QP-AF-01-SMWC_Rev01 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
- QP-AF-02-SMWC Rev03 การออกข่าวคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อนำเครื่องบินลง (Trend Forecasts)
- QP-AF-03-SMWC Rev01 การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (TAKE-OFF )
- QP-AF-04-SMWC Rev00 การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย (Aerodrome Warning)
- QP-AF-05-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน
- QP-AF-06-SMWC Rev00 จัดทำเอกสารประกอบการบิน (Flight folder)
- QP-AF-07-SMWC Rev02 การแจ้งเตือน Wind shear warning

- QP-AO-01-SMWC Rev02 การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน METAR และ SPECI
- QP-AO-02-SMWC Rev01 การแจ้งซ่อมเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
- QP-AO-03-SMWC Rev02 การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน MET REPORT และ SPECIAL

 

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document : SD)

- SD-01-SMWC Annex 3_Meteorological Service for International Air Navigation, 20th Edition July 2018
- SD-02-SMWC (DOC.8896 Manual of Aeronautical Meteorologaical Practice_12th Edition, 2019)
- SD-03-SMWC (WMO-No.49 Technical Regulations Basic Documents No.2 Volume II-2018)
- SD-04-SMWC (WMO-No.306 Manual on Codes International Codes VOLUME I.1 PART A–Alphanumeric Code_2011 Edition, updated in 2017)
- SD-05-SMWC (WMO-No.782 Aerodrome Reports and Forecasts A User’s Handbook to the Codes_2019 Edition)
- SD-06-SMWC คู่มือการตรวจและรายงานอากาศการบิน
- SD-07-SMWC AIP Thailand AD-Aerodromes
- SD-08-SMWC Chart การแบ่งชนิดเมฆของ WMO
- SD-09-SMWC การส่งข่าวผ่านเว็บไซด์สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
- SD-10-SMWC การใช้งาน User Agent
- SD-11-SMWC Rev01 แผนผังเป้าทัศนวิสัยบริเวณท่าอากาศยานฯภูเก็ต
- SD-12-SMWC การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
- SD-13-SMWC ISO9001-2015 Requirements
- SD-14-SMWC Rev01 ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับประจำปี ๒๕๖๓
- SD-15-SMWC ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- SD-16-SMWC มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
- SD-17-SMWC คู่มือการใช้งานระบบ METNET
- SD-18-SMWC WMO-No.1205 Guide to Competency ฉบับภาษาไทย
- SD-19-SMWC Rev01 ข้อตกลง AMO&AMF ในการส่งข่าว Trend Forecast
- SD-20-SMWC มาตรฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาพอากาศเลวร้าย
- SD-21-SMWC การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน
- SD-22-SMWC AIP Thailand GEN-3.5-Meteorological-services
- SD-23-SMWC WMO_1083_Guide to the Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology, vol I 2015
- SD-24-SMWC WMO 1205 Guide to Competency Edition2018
- SD-25-SMWC Doc 9817 Manual on Low Level Wind-shear 1st Edition,2015
- SD-26-SMWC ROBEX-HB_13th-Ed_2019-03
- SD-27-SMWC ประกาศ กพท เรื่องมาตรฐานการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน-ฉบับที่3-กพท-2563(MOS-MET)
- SD-28-SMWC ข้อกำหนดของ กพท ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ-ฉบับที่12
- SD-29-SMWC พระราชบัญญัติการเดินอากาศ-(ฉบับที่14)
- SD-30-SMWC WMO-No.49 Technical Regulations Basic Documents Volume I-2018
- SD-31-SMWC Local Routine and Special Reports
- SD-32-SMWC Operation_manual_Thai_version
- SD-33-SMWC Doc 8400 icao abbreviations and codes 9th Edition_2016
- SD-34-SMWC คู่มือมาตรฐาน การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (ฉบับ3).pdf
- SD-35-SMWC ระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ver.2
- SD-36-SMWC คู่มือดำเนินงานการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (ฉบับยื่นขอใบรับรอง)
- SD-37-SMWCคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย
- SD-38-SMWC แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

 

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI)

- WI-AF-01-SMWC_Rev03 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
- WI-AF-02-SMWC_Rev04 คู่มือปฏิบัติงานการออกข่าวพยากรณ์
- WI-AF-03-SMWC Rev02 การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
- WI-AF-04-SMWC Rev00 การแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย AD Warning
- WI-AF-05-SMWC Rev00 การจัดทำเอกสารประกอบการบิน (Flight Folder)
- WI-AF-06-SMWC Rev01 การออกข่าวแจ้งเตือนวินเชียร์ (Windshear Warning)

- WI-AO-01-SMWC Rev03 การตรวจและรายงานอากาศการบิน
- WI-AO-02-SMWC Rev03 การตรวจสอบการกระจายข่าวผ่านเว็บไซต์ (METAR)
- WI-AO-03-SMWC Rev00 การตรวจและการบันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
- WI-AO-04-SMWC Rev00 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
- WI-AO-05-SMWC Rev00 การแจ้งข่าว NOTAM
- WI-AO-06-SMWC Rev01 การปฏิบัติการรับแจ้งเปลี่ยนทางวิ่ง
- WI-AO-07-SMWC Rev00 การแจ้งค่าทัศนวิสัยต่ำ
- WI-AO-08-SMWC Rev01 การตรวจและรายงานข่าว MET REPORT และ SPECIAL

 
 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ