กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

       อาเซียน

 


เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

MasterList

1. FM-MSR-03-SMWC Rev00 บัญชีเอกสารหลัก (Master List)_03012561


FORM

1. FM-AF-01-SMWC Rev01 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต
2. FM-AF-02-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศการบิน (TAF)
3. FM-AF-03-SMWC Rev00 การตรวจสอบการออก Trend Forecasts
4. FM-AF-04-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
5. FM-AF-05-SMWC Rev00 ตารางตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ TAF
6. FM-AF-06-SMWC Rev00 การตรวจสอบความถูกต้องฯ (Take off)
7. FM-AF-07-SMWC Rev00 ตารางตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน
8. FM-AF-08-SMWC Rev00 แบบบันทึกสรุปรายละเอียดข้อผิดพลาดของการออกข่าวพยากรณ์อากาศ
9. FM-AO-01-SMWC Rev00 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต
10. FM-AO-04-SMWC Rev00 บันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
11. FM-AO-05-SMWC Rev00 บันทึกจำนวนข่าว METAR-SPECI
12. FM-AO-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
13. FM-AO-08-SMWC Rev00 แบบ กบ.1401 ก
14. FM-MSR-01-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบคำร้องขอแก้ไขเอกสาร DAR
15. FM-MSR-02-SMWC Rev00 แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมใบคำร้องขอแก้ไขเอกสาร DAR Log Sheet
16. FM-MSR-03-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบัญชีเอกสารหลัก (Master List)
17. FM-MSR-04-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกการแก้ไขเอกสาร
18. FM-MSR-05-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม บริบทองค์กรความต้องการและความคาดหวัง
19. FM-MSR-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ SWOT และความเสี่ยงขององค์กร
20. FM-MSR-07-SMWC Rev00 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยง
21. FM-MSR-08-SMWC Rev00_แบบฟอร์มการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายขององค์กร
22. FM-MSR-09-SMWC Rev00_แบบฟอร์มใบแสดงผลดัชนีชี้วัดและเป้าหมายคุณภาพ (KPI Monitoring and Report)
23. FM-MSR-10-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารระบบคุณภาพ (Quality Comunication)
24. FM-MSR-11-SWMC Rev00 แบบฟอร์มแแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย (Action Plan)
25. FM-MSR-12-SMWC Rev00 แบบฟอ์มการจัดการโอกาสตาม SWOT
26. FM-MSR-13-SMWC Rev00 แบบฟร์มการวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องกฏระเบียบข้อบังคับ
27. FM-MSR-14-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม PROCESS INTERACTION
28. FM-MSR-15-SMWC Rev00 แบบฟอร์มผังบุคคลากร Organization
29. FM-MSR-16-SMWC Rev00 Appointment Letter
30. FM-MSR-17-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน(CAR)
31. FM-MSR-18-SMWC Rev00_แบบฟอร์มทะเบียนใบปฎิบัติการแก้ไข CAR log Sheet
32. FM-MSR-19-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการรองรับ
33. FM-MSR-20-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
34. FM-MSR-21-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปี 2561
35. FM-MSR-22-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
36. FM-MSR-23-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม JOB DESCRIPTION
37. FM-MSR-24-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนการตรวจติดตามภายในและแผนการทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี
38. FM-MSR-25-SMWC Rev00 แบบฟอร์มตารางการตรวจติดตามภายใน
39. FM-MSR-26-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายการตรวจติดตาม (Audit Checklist)
40. FM-MSR-27-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
41. FM-MSR-28-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ External provider
42. FM-MSR-29-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแจ้งเครื่องมือขัดข้อง

 

QP

1. QM-MSR-01-SMWC Rev02 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
2. QP-AF-01-SMWC_Rev01 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
3. QP-AF-02-SMWC_Rev00 การออกข่าวคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อนำเครื่องบินลง (Trend Forecasts)
4. QP-AF-03-SMWC_Rev00 การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (TAKE-OFF )
5. QP-AO-01-SMWC Rev00 การตรวจและรายงานอากาศการบิน
6. QP-MSR-01-SMWC Rev01_การควบคุมเอกสาร (Document Control)
7. QP-MSR-02-SMWC Rev00_การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)
8. QP-MSR-03-SMWC Rev01 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
9. QP-MSR-04-SMWC Rev02_การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
10. QP-MSR-05-SMWC Rev00_การกำหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมายและแผนพัฒนา (KPI$ActionPlan)
11. QP-MSR-06-SMWC Rev00_การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)
12. QP-MSR-07-SMWC Rev00_Correction Action (CAR) การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
13. QP-MSR-08-SMWC Rev00 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านการปฏิบัติงาน (Contingency Plan)
14. QP-MSR-09-SMWC Rev00 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ External Provider
15. QP-AO-02-SMWC Rev00 การแจ้งซ่อมเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

 

SD

1. SD-01-SMWC Annex 3_19th Edition July 2016
2. SD-02-SMWC (DOC.8896 Manual of Aeronautical Meteorologaical Practice)
3. SD-03-SMWC (WMO-No.49 Technical Regulations Basic Documents No.2 Volume II)
4. SD-04-SMWC (WMO-No.306 Manual on Codes International Codes VOLUME I.1 PART A–Alphanumeric Code)
5. SD-05-SMWC (WMO-No.782 Aerodrome Reports and Forecasts)
6. SD-06-SMWC คู่มือการตรวจและรายงานอากาศการบิน
7. SD-07-SMWC AIP Thailand
8. SD-08-SMWC Chart การแบ่งชนิดเมฆของ WMO
9. SD-09-SMWC การส่งข่าวผ่านเว็บไซด์สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
10. SD-10-SMWC การใช้งาน User Agent
11. SD-11-SMWC แผนผังเป้าทัศนวิสัยบริเวณท่าอากาศยานฯภูเก็ต
12. SD-12-SMWC การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
13. SD-13-SMWC ISO9001-2015 Requirements
14. SD-14-SMWC MOU ระหว่างบริษัทวิทยุการบินและกรมอุตุนิยมวิทยา
15. SD-15-SMWC ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16. SD-17-SMWC คู่มือการใช้งานระบบ METNET
17. SD-18-SMWC WMO-No.1205 Guide to Competency ฉบับภาษาไทย
18. SD-19-SMWC ข้อตกลง AMO&AMF ในการส่งข่าว Trend Forecast
19. SD-20-SMWC มาตรฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาพอากาศเลวร้าย

 

WI

1. WI-AF-01-SMWC_Rev01_การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
2. WI-AF-02-SMWC_Rev01 _(Trend Type Forecast)
3. WI-AF-03-SMWC _การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
4. WI-AO-01-SMWC การตรวจและรายงานอากาศการบิน
5. WI-AO-02-SMWC_Rev01 การตรวจสอบการกระจายข่าวผ่านเว็บไซต์ (METAR)
6. WI-AO-03-SMWC การตรวจและการบันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
7. WI-AO-04-SMWC_Rev00 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
8. WI-AO-05-SMWC การแจ้งข่าว NOTAM
9. WI-AO-06-SMWC การปฏิบัติการรับแจ้งเปลี่ยนทางวิ่ง

10.WI-AO-07-SMWC_Rev00 การแจ้งค่าทัศนวิสัยต่ำ

 
 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ