ภาพและกิจกรรม

-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ศึกษาดูงาน ศต. ครั้งที่ 2 -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. อบรม ISO 9001:2015 ที่ห้องประชุม ศต. วันที่สอง -:-:-:-
-:-:-:- ข้าราชการ ศต. อบรม ISO 9001:2015 ที่ห้องประชุม ศต. วันแรก -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:
-:-:- นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจีน ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-
-:-:-:- นักเรียนโรงเรียนบ้านสาคูศึกษาดูงาน ศต. -:-:-:-

 

 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา