กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 

ประวัติ ศต.
 
     

  

ประวัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 

              ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาสถานีตรวจอากาศเป็น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ดังนี้

พ.ศ. 2528 ขอที่ดินจากกรมการบินพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานของศูนย์จำนวน 21 ไร่ ซึ่งแต่เดิมสถานีตรวจอากาศ   
มีที่ทำงานอยู่บนอาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างหอเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตั้งจานเรดาร์ตรวจอากาศ

พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และบ้านพักข้าราชการ
จำนวน  3 หลัง

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารตรวจอากาศชั้นบน ถนนภายใน  รั้วรอบศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก โรงเครื่องยนต์ บ้านพักข้าราชการเพิ่มอีก 22 หลัง ระบบประปา สนามอุตุนิยมวิทยา

พ.ศ. 2533 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ และติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศชนิด Doppler ติดตั้ง
เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติและเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สร้างบ้านพักข้าราชการเพิ่ม
อีก 2 หลัง และเริ่มย้ายที่ทำการจากท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นบางส่วนมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2534 ย้ายที่ทำการทั้งหมดจากท่าอากาศยานภูเก็ตมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2536 ติดตั้งเครื่องบันทึกผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามูลค่า 50 ล้านบาท


สถานที่ตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ตรงข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ
ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหาดในยาง

ละติจูด 8 องศา 8 ลิปดา 42 ฟิลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 98 องศา 18 ลิปดา 52 ฟิลิปดาตะวันออก

อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 9.48 เมตร

 
   
 
 

 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ