ประวัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 

              ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาสถานีตรวจอากาศเป็น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ดังนี้

พ.ศ. 2528 ขอที่ดินจากกรมการบินพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานของศูนย์จำนวน 21 ไร่ ซึ่งแต่เดิมสถานีตรวจอากาศ   
มีที่ทำงานอยู่บนอาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างหอเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตั้งจานเรดาร์ตรวจอากาศ

พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และบ้านพักข้าราชการ
จำนวน  3 หลัง

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารตรวจอากาศชั้นบน ถนนภายใน  รั้วรอบศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก โรงเครื่องยนต์ บ้านพักข้าราชการเพิ่มอีก 22 หลัง ระบบประปา สนามอุตุนิยมวิทยา

พ.ศ. 2533 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ และติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศชนิด Doppler ติดตั้ง
เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติและเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สร้างบ้านพักข้าราชการเพิ่ม
อีก 2 หลัง และเริ่มย้ายที่ทำการจากท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นบางส่วนมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2534 ย้ายที่ทำการทั้งหมดจากท่าอากาศยานภูเก็ตมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2536 ติดตั้งเครื่องบันทึกผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามูลค่า 50 ล้านบาท


สถานที่ตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ตรงข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ
ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหาดในยาง

ละติจูด 8 องศา 8 ลิปดา 42 ฟิลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 98 องศา 18 ลิปดา 52 ฟิลิปดาตะวันออก

อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 9.48 เมตร

 
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play store

 

Back to Top


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม