ประวัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 

              ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาสถานีตรวจอากาศเป็น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ดังนี้

พ.ศ. 2528 ขอที่ดินจากกรมการบินพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานของศูนย์จำนวน 21 ไร่ ซึ่งแต่เดิมสถานีตรวจอากาศ   
มีที่ทำงานอยู่บนอาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างหอเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตั้งจานเรดาร์ตรวจอากาศ

พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และบ้านพักข้าราชการ
จำนวน  3 หลัง

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารตรวจอากาศชั้นบน ถนนภายใน  รั้วรอบศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก โรงเครื่องยนต์ บ้านพักข้าราชการเพิ่มอีก 22 หลัง ระบบประปา สนามอุตุนิยมวิทยา

พ.ศ. 2533 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ และติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศชนิด Doppler ติดตั้ง
เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติและเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สร้างบ้านพักข้าราชการเพิ่ม
อีก 2 หลัง และเริ่มย้ายที่ทำการจากท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นบางส่วนมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2534 ย้ายที่ทำการทั้งหมดจากท่าอากาศยานภูเก็ตมาอยู่ที่ทำการปัจจุบัน

พ.ศ. 2536 ติดตั้งเครื่องบันทึกผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามูลค่า 50 ล้านบาท


สถานที่ตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ตรงข้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ
ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหาดในยาง

ละติจูด 8 องศา 8 ลิปดา 42 ฟิลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 98 องศา 18 ลิปดา 52 ฟิลิปดาตะวันออก

อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 9.48 เมตร

 
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา