กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

       อาเซียน

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     

  

วิสัยทัศน์ (VISION) และ พันธกิจ (MISSION)
 
 
    ปี 2561
 
     
วิสัยทัศน์

      \"เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี พ.ศ.2561\" 

พันธกิจ

      1. การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO
      2. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ 
      3. การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
      
ค่านิยมองค์กร


ESIES - ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

Expertise on Meteorology -:- เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
Standardization          -:- มาตรฐานสากล
Integration              -:- บูรณาการ
Early Warning            -:- เตือนภัยทันเหตุการณ์
Service mind             -:- พึงพอใจด้วยจิตบริการ
ออกประกาศ 2561
   

 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ