วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

     

  

วิสัยทัศน์ (VISION) และ พันธกิจ (MISSION)
 
 
    ปี 2560
 
          
วิสัยทัศน์

      "เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ

      1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
      2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
      3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

ค่านิยมองค์กร


ESIES - ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

Expertise on Meteorology -:- เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
Standardization          -:- มาตรฐานสากล
Integration              -:- บูรณาการ
Early Warning            -:- เตือนภัยทันเหตุการณ์
Service mind             -:- พึงพอใจด้วยจิตบริการ
ออกประกาศ 2560
   

 

 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา