วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     

  

วิสัยทัศน์ (VISION) และ พันธกิจ (MISSION)
 
 
    ประจำปี 2558
 
           **วิสัยทัศน์**
  เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่เชื่อถือได้ในระดับภาค
**พันธกิจ**  
1. การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐานของ WMO, ICAO
2. การพยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ
3. การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย(Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
ออกประกาศ 18 ธันวาคม 2557
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

 Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play store

 

Back to Top


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม