กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     

  

วิสัยทัศน์ (VISION) และ พันธกิจ (MISSION)
 
 
    ปี 2561
 
     
วิสัยทัศน์

      \"เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ที่เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี พ.ศ.2561\" 

พันธกิจ

      1. การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO
      2. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ 
      3. การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
      
ค่านิยมองค์กร


ESIES - ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

Expertise on Meteorology -:- เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
Standardization          -:- มาตรฐานสากล
Integration              -:- บูรณาการ
Early Warning            -:- เตือนภัยทันเหตุการณ์
Service mind             -:- พึงพอใจด้วยจิตบริการ
ออกประกาศ 2561
   

 
 


 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ