กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
06.00 น.
 
TAF VTSP 292300Z 3000/0106 00000KT 9999 FEW020 BKN100 
BECMG 3002/3004 06006KT
TEMPO 3006/3014 3000 RA
BECMG 3014/3016 00000KT=

TAF VTSG 292300Z 3000/3024 00000KT 9999 FEW020 BKN100
BECMG 3002/3004 04006KT
TEMPO 3004/3010 3000 RA=

TAF VTST 292300Z 3000/3024 00000KT 9999 FEW020 BKN100
BECMG 3004/3006 34006KT
TEMPO 3006/3012 3000 RA
BECMG 3012/3014 00000KT=

TAF VTSR 292300Z 3000/3024 00000KT 9000 BKN020 
BECMG 3004/3006 34006KT
TEMPO 3006/3012 3000 RA
BECMG 3012/3014 00000KT=
 
ออกประกาศ 30 พฤศจิกายน 2564
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ