กรมอุตุนิยมวิทยา80 ปีกรมอุตุนิยมวิทยาISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
06.00 น.
 
TAF VTSP 302300Z 0100/0206 28012KT 9999 SCT020  
TEMPO 0100/0110 28015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
TEMPO 0120/0204 28015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=

TAF VTSG 302300Z 0100/0124 26007KT 9999 SCT020
TEMPO 0100/0110 26015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 0112/0114 00000KT=

TAF VTST 302300Z 0100/0124 24006KT 9999 SCT020
TEMPO 0100/0108 24015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 0112/0114 00000KT=

TAF VTSR 302300Z 0100/0124 20006KT 9999 BKN020
TEMPO 0100/0108 20015G25KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100=
 
ออกประกาศ 1 ตุลาคม 2565
   
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ