กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
   
 
 

 

       อาเซียน

 

 


TAF

     

  

TAF
 
 
24.00 น
 
TAF VTSP 201700Z 2018/2124 00000KT 9999 FEW020  
BECMG 2106/2108 26007KT 
TEMPO 2110/2114 26015G30KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2114/2116 00000KT=
    
TAF VTSG 201700Z 2018/2118 00000KT 9999 FEW020 
BECMG 2100/2102 18005KT
BECMG 2105/2107 24006KT 
TEMPO 2107/2111 26015G30KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2113/2115 00000KT= 

TAF VTST 201700Z 2018/2118 00000KT 9999 FEW020
BECMG 2100/2102 18005KT
BECMG 2106/2108 27006KT
TEMPO 2108/2112 26015G30KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2116/2118 00000KT= 
      
TAF VTSR 201700Z 2018/2118 00000KT 9999 FEW020
BECMG 2102/2104 24007KT
TEMPO 2104/2110 26015G30KT 3000 TSRA FEW018CB SCT020 BKN100
BECMG 2112/2114 00000KT=
 
ออกประกาศ 20 มิถุนายน 2562
   
 


 
 
 
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

 
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ