TAF

     

  

TAF
 
 
24.00 น.
 
TAF VTSP 251700Z 2518/2624 VRB02KT 8000 FEW020 BKN100
TEMPO 2520/2624 26010G25KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2600/2602 26012KT 9999
TEMPO 2602/2606 26010G25KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2612/2614 VRB02KT 8000=

TAF VTSG 251700Z 2518/2618 VRB02KT 8000 FEW020 BKN100
TEMPO 2520/2624 26010G25KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2600/2602 26012KT 9999
TEMPO 2603/2607 26010G25KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2612/2614 VRB02KT 8000=

TAF VTST 251700Z 2518/2618 VRB02KT 8000 FEW020 
BECMG 2600/2602 24008KT 9999
TEMPO 2604/2608 24010G20KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2612/2614 VRB02KT 8000=

TAF VTSR 251700Z 2518/2618 VRB02KT 9000 FEW020
TEMPO 2520/2524 22010G20KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2600/2602 22010KT 9999
TEMPO 2604/2608 22010G20KT 6000 SHRA FEW018 SCT020 BKN100
BECMG 2612/2614 VRB02KT 8000=
 
ออกประกาศ 25 มิถุนายน 2561
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา