กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 


KM Base

 
                  
  1. คณะทำงาน km ศต.  
  2. แผนการดำเนินงาน  
  3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
      ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้.  
      ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้  
      ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
      ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
                    ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้  
      ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
          6.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1  
          6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2  
          6.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3  
                 -     ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้  
     
  4. เอกสาร km  
     
 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ