เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

FORM

1. FM-AO-01-SMWC Rev00 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต.
2. FM-AO-02-SMWC Rev00 การตรวจสอบข่าว METAR & SPECI
3. FM-AO-03-SMWC Rev00 การตรวจสอบข่าวการบินผิดพลาดไม่ทันเวลา
4. FM-AO-04-SMWC Rev00 บันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
5. FM-AO-05-SMWC Rev00 บันทึกจำนวนข่าว METAR & SPECI
6. FM-AO-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
7. FM-AO-07-SMWC Rev00 บันทึกการแจ้งเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบินขัดข้อง

 

QP

1. QM-MSR-01-SMWC Rev00 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
2. QP-AF-01-SMWC_Rev00 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
3. QP-AF-02-SMWC_Rev00 การออกข่าวคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อนำเครื่องบินลง (Trend Forecasts)
4. QP-AF-03-SMWC_Rev00 การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (TAKE-OFF )
5. QP-AO-01-SMWC Rev00 การตรวจและรายงานอากาศการบิน
6. QP-MSR-01-SMWC Rev01_Document Control
7. QP-MSR-02-SMWC Rev00_Management Review
8. QP-MSR-03-SMWC Rev00 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
9. QP-MSR-04-SMWC Rev00_Internal Audit
10. QP-MSR-05-SMWC การกำหนดดัชนีชี้วัดเป้าหมายและแผนพัฒนา kpi
11. QP-MSR-06-SMWC Rev00_การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (260361)
12. QP-MSR-07-SMWC Rev00_Correction Action (CAR) การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
13. QP-MSR-09-SMWC Rec 00 External Provider
14. QP-MSR-10-SMWC Rev00 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินฯ

 

SD

1. SD-01-SMWC (Annex3 v.2016)
2. SD-02-SMWC (DOC.8896 Manual of Aeronautical Meteorologaical Practice)
3. SD-03-SMWC (WMO-No.49 Technical Regulations Basic Documents No.2 Volume II )
4. SD-04-SMWC (WMO-No.306 Manual on Codes International Codes VOLUME I.1 PART A–Alphanumeric Code)
5. SD-05-SMWC (WMO-No.782 Aerodrome Reports and Forecasts)
6. SD-06-SMWC คู่มือการตรวจและรายงานอากาศการบิน
7. SD-10-SMWC การใช้งาน User Agent
8. SD-12-SMWC การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
9. SD-13-SMWC ISO9001-2015 Requirements

 

WI

1. WI-AF-01-SMWC_การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
2. WI-AF-02-SMWC _(Trend Type Forecast)
3. WI-AF-03-SMWC _การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
4. WI-AO-01-SMWC การตรวจและรายงานอากาศการบิน
5. WI-AO-02-SMWC การตรวจสอบการกระจายข่าวผ่านเว็บไซต์ (METAR)
6. WI-AO-03-SMWC การตรวจและการบันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
7. WI-AO-04-SMWC เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
8. WI-AO-05-SMWC การแจ้งข่าว NOTAM

 

*หมายเหตุ* เอกสารบางตัวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
Thai Weather google play

play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา