เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

MasterList

1. FM-MSR-03-SMWC Rev00 บัญชีเอกสารหลัก (Master List)_03012561


FORM

1. FM-AF-01-SMWC Rev01 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต
2. FM-AF-02-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศการบิน (TAF)
3. FM-AF-03-SMWC Rev00 การตรวจสอบการออก Trend Forecasts
4. FM-AF-04-SMWC Rev00 การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
5. FM-AF-05-SMWC Rev00 ตารางตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ TAF
6. FM-AF-06-SMWC Rev00 การตรวจสอบความถูกต้องฯ (Take off)
7. FM-AF-07-SMWC Rev00 ตารางตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน
8. FM-AF-08-SMWC Rev00 แบบบันทึกสรุปรายละเอียดข้อผิดพลาดของการออกข่าวพยากรณ์อากาศ
9. FM-AO-01-SMWC Rev00 บันทึกการรับส่งหน้าที่ของ นอต
10. FM-AO-02-SMWC Rev00 การตรวจสอบข่าวMETAR & SPECI
11. FM-AO-03-SMWC Rev00 การตรวจสอบข่าวการบินผิดพลาดไม่ทันเวลา
12. FM-AO-04-SMWC Rev00 บันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
13. FM-AO-05-SMWC Rev00 บันทึกจำนวนข่าว METAR-SPECI
14. FM-AO-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
15. FM-AO-07-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกแจ้งเครื่องมือขัดข้อง
16. FM-AO-08-SMWC Rev00 แบบ กบ.1401 ก
17. FM-MSR-01-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบคำร้องขอแก้ไขเอกสาร DAR
18. FM-MSR-02-SMWC Rev00 แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมใบคำร้องขอแก้ไขเอกสาร DAR Log Sheet
19. FM-MSR-03-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบัญชีเอกสารหลัก (Master List)
20. FM-MSR-04-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกการแก้ไขเอกสาร
21. FM-MSR-05-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม บริบทองค์กรความต้องการและความคาดหวัง
22. FM-MSR-06-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ SWOT และความเสี่ยงขององค์กร
23. FM-MSR-07-SMWC Rev00 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยง
24. FM-MSR-08-SMWC Rev00_แบบฟอร์มการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายขององค์กร
25. FM-MSR-09-SMWC Rev00_แบบฟอร์มใบแสดงผลดัชนีชี้วัดและเป้าหมายคุณภาพ (KPI Monitoring and Report)
26. FM-MSR-10-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารระบบคุณภาพ (Quality Comunication)
27. FM-MSR-11-SWMC Rev00 แบบฟอร์มแแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย (Action Plan)
28. FM-MSR-12-SMWC Rev00 แบบฟอ์มการจัดการโอกาสตาม SWOT
29. FM-MSR-13-SMWC Rev00 แบบฟร์มการวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องกฏระเบียบข้อบังคับ
30. FM-MSR-14-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม PROCESS INTERACTION
31. FM-MSR-15-SMWC Rev00 แบบฟอร์มผังบุคคลากร Organization
32. FM-MSR-16-SMWC Rev00 Appointment Letter
33. FM-MSR-17-SMWC Rev00 แบบฟอร์มใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน(CAR)
34. FM-MSR-18-SMWC Rev00_แบบฟอร์มทะเบียนใบปฎิบัติการแก้ไข CAR log Sheet
35. FM-MSR-19-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการรองรับ
36. FM-MSR-20-SMWC Rev00 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
37. FM-MSR-21-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปี 2561
38. FM-MSR-22-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
39. FM-MSR-23-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม JOB DESCRIPTION
40. FM-MSR-24-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแผนการตรวจติดตามภายในและแผนการทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี
41. FM-MSR-25-SMWC Rev00 แบบฟอร์มตารางการตรวจติดตามภายใน
42. FM-MSR-26-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายการตรวจติดตาม (Audit Checklist)
43. FM-MSR-27-SMWC Rev00 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
44. FM-MSR-28-SMWC Rev00 แบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ External provider
45. FM-MSR-29-SMWC Rev00 แบบฟอร์มแจ้งเครื่องมือขัดข้อง

 

QP

1. QM-MSR-01-SMWC Rev00 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
2. QP-AF-01-SMWC_Rev00 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
3. QP-AF-02-SMWC_Rev00 การออกข่าวคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อนำเครื่องบินลง (Trend Forecasts)
4. QP-AF-03-SMWC_Rev00 การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (TAKE-OFF )
5. QP-AO-01-SMWC Rev00 การตรวจและรายงานอากาศการบิน
6. QP-MSR-01-SMWC Rev00_การควบคุมเอกสาร (Document Control)
7. QP-MSR-02-SMWC Rev00_การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)
8. QP-MSR-03-SMWC Rev00 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
9. QP-MSR-04-SMWC Rev00_การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
10. QP-MSR-05-SMWC Rev00_การกำหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมายและแผนพัฒนา (KPI$ActionPlan)
11. QP-MSR-06-SMWC Rev00_การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)
12. QP-MSR-07-SMWC Rev00_Correction Action (CAR) การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
13. QP-MSR-08-SMWC Rev00 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านการปฏิบัติงาน (Contingency Plan)
14. QP-MSR-09-SMWC Rev00 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ External Provider
15. QP-AO-02-SMWC Rev00 การแจ้งซ่อมเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

 

SD

1. SD-01-SMWC Annex 3_19th Edition July 2016
2. SD-02-SMWC (DOC.8896 Manual of Aeronautical Meteorologaical Practice)
3. SD-03-SMWC (WMO-No.49 Technical Regulations Basic Documents No.2 Volume II)
4. SD-04-SMWC (WMO-No.306 Manual on Codes International Codes VOLUME I.1 PART A–Alphanumeric Code)
5. SD-05-SMWC (WMO-No.782 Aerodrome Reports and Forecasts)
6. SD-06-SMWC คู่มือการตรวจและรายงานอากาศการบิน
7. SD-07-SMWC AIP Thailand
8. SD-08-SMWC Chart การแบ่งชนิดเมฆของ WMO
9. SD-09-SMWC การส่งข่าวผ่านเว็บไซด์สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
10. SD-10-SMWC การใช้งาน User Agent
11. SD-11-SMWC แผนผังเป้าทัศนวิสัยบริเวณท่าอากาศยานฯภูเก็ต
12. SD-12-SMWC การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)
13. SD-13-SMWC ISO9001-2015 Requirements
14. SD-14-SMWC MOU ระหว่างบริษัทวิทยุการบินและกรมอุตุนิยมวิทยา
15. SD-15-SMWC ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

WI

1. WI-AF-01-SMWC_การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
2. WI-AF-02-SMWC _(Trend Type Forecast)
3. WI-AF-03-SMWC _การออกข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (Take off)
4. WI-AO-01-SMWC การตรวจและรายงานอากาศการบิน
5. WI-AO-02-SMWC การตรวจสอบการกระจายข่าวผ่านเว็บไซต์ (METAR)
6. WI-AO-03-SMWC การตรวจและการบันทึกผลการตรวจอากาศการบิน
7. WI-AO-04-SMWC เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)
8. WI-AO-05-SMWC การแจ้งข่าว NOTAM
9. WI-AO-06-SMWC การปฏิบัติการรับแจ้งเปลี่ยนทางวิ่ง

  
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา