กรมอุตุนิยมวิทยา  ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                                  Southern Meteorological Center (West Coast)
                                           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

       อาเซียน

 

 


พัสดุขายทอดตลาด

                  - รายการพัสดุขายทอดตลาด


 


งบทดลอง

                  - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี

 


จัดซื้อจัดจ้าง

                 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(ระดับ ๕-๖ เดิม) 10/05/2562
                 - เอกสารประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(ระดับ ๕-๖ เดิม) 10/05/2562
                 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(ระดับ ๕-๖ เดิม) 05/12/2561
                 - เอกสารประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(ระดับ ๕-๖ เดิม) 05/12/2561
                 - ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถยนต์สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา)
                 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
                 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา) ประจำปี 2561 
                 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานนีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา) ประจำปี 2561    
                 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง จำนวน 1 คัน  
                 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน 

 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2560 

 
 
 
 


 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather
google play
google play
play store play store

 
   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.)    กิตติกรรมประกาศ