กรมอุตุนิยมวิทยา    ISO 9001:2015

                           ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                              Southern Meteorological Center (West Coast)
                                  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
   
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
 

 

ทำเนียบผู้บริหาร
 
     

  

ทำเนียบผู้บริหาร
 

  รายนามผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เริ่มเปิดที่ทำการจนถึงปัจจุบัน

 
1. นายเกรียงไกร  กอวัฒนา  เมษายน 2530 ถึง พฤศจิกายน 2530
2. นายอนันต์  แทนสถิต ธันวาคม 2530 ถึง ตุลาคม 2531
3. นายเฉลิมชัย  เอกก้านตรง ตุลาคม 2531 ถึง พฤษภาคม 2532
4. นายชำนาญ  อักษรเมฆากุล พฤษภาคม 2532 ถึง มกราคม 2533
5. นายดุษฎี  สาริกบุตร มกราคม 2533 ถึง กันยายน 2534
6. นายณรงค์  ปิยะพันธ์ ตุลาคม 2534 ถึง กรกฎาคม 2537
7. นายดำรัส  ช่องดารากุล สิงหาคม 2537 ถึง กันยายน 2539
8. นายอมร  จันทนาวิเวท ตุลาคม 2539 ถึง พฤศจิกายน 2544
9. นายธวัช  แทนทำนุ ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546
10. นายวิจิตร์  พวงสมบัติ ตุลาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2548
11. นายจำนงค์  จิตภักดี มิถุนายน 2548 ถึง กันยายน 2551
12. นายวิวัฒน์  อินทรพานิช ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2561
13. นางรุ่งรวี  อ้นคต มีนาคม 2562 ถึง มีนาคม 2565
14. นายวิโรจน์  ลิ่วเจริญทรัพย์ พฤษภาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน  
           
 
   
 
 
 

 
 
**** ทำงานโปร่งใส   ประชาชนมั่นใจ  ราชการไทย  ปลอดทุจริต ****
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น
  • หน่วยงานอื่น
  • บริการข้อมูล

น้องสายฟ้า
 
     
Thai Weather google playplay store   google playplay store

   
CopyRight : 2019 by Southern Meteorological Center All Right Reserved
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 221 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร/โทรสาร: 0-7632-8147(วันและเวลาราชการ)
โทร. ส่วนพยากรณ์อากาศ (สอบถามลักษณะอากาศ) 0-7632-7191(ตลอด 24 ชม.) 
   กิตติกรรมประกาศ