ทำเนียบผู้บริหาร
 

  รายนามผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เริ่มเปิดที่ทำการจนถึงปัจจุบัน

 
1. นายเกรียงไกร  กอวัฒนา  เมษายน 2530 ถึง พฤศจิกายน 2530
2. นายอนันต์  แทนสถิต ธันวาคม 2530 ถึง ตุลาคม 2531
3. นายเฉลิมชัย  เอกก้านตรง ตุลาคม 2531 ถึง พฤษภาคม 2532
4. นายชำนาญ  อักษรเมฆากุล พฤษภาคม 2532 ถึง มกราคม 2533
5. นายดุษฎี  สาริกบุตร มกราคม 2533 ถึง กันยายน 2534
6. นายณรงค์  ปิยะพันธ์ ตุลาคม 2534 ถึง กรกฎาคม 2537
7. นายดำรัส  ช่องดารากุล สิงหาคม 2537 ถึง กันยายน 2539
8. นายอมร  จันทนาวิเวท ตุลาคม 2539 ถึง พฤศจิกายน 2544
9. นายธวัช  แทนทำนุ ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546
10. นายวิจิตร์  พวงสมบัติ ตุลาคม 2546 ถึง พฤษภาคม 2548
11. นายจำนงค์  จิตภักดี มิถุนายน 2548 ถึง กันยายน 2551
12. นายวิวัฒน์  อินทรพานิช ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2561
13. ว่าง - - - - -
           
           
 
   
 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา