ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
           
นางรุ่งรวี  อ้นคต
       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป            

         ว่าง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

     - งานสารบรรณ
     - งานการเจ้าหน้าที่
     - งานงบประมาณ
     - งานคลัง
     - งานพัสดุ
     - เป็นหน่วยกลางในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดโดยเฉพาะ

  รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. น.ส.นงนุช  แซ่หลิม พธก.ชง.
2. น.ส.วรัญรดา  แก่นบุญ พธก.ปง.
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ         

นายไพรัช เนียมแตง|ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

     - งานด้านตรวจอากาศด้วยเรดาร์
     - งานดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
     - ติดตามพายุและการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนและเมฆ ทำให้การวิเคราะห์และคาดหมายลักษณะอากาศได้ถูกต้อง
เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
     - บรรยายให้ความรู้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ

  รายชื่อเจ้าหน้าที่

1. นายณรงค์ศักดิ์  กำรูป พอต.ชง.
2. ว่าง  
3. นายชูชีพ  เผ่าภูธร พอต.ชง.

       
ส่วนพยากรณ์อากาศ             

      นายวีระ สม่าหลี| ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

     - พยากรณ์อากาศและคาดหมายลักษณะอากาศทุกจังหวัด ในเขตพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่น่านน้ำทะเล
อันดามันและทะเลอาระเบียน
     - ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
และเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
     - บริการข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การท่องเที่ยว
การทหาร ตำรวจ และ พลเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     - บรรยายและให้ความรู้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

   รายชื่อเจ้าหน้าที่ˆ
 
1. นายเมธาวี  นวลละออง นอต.ชก.
2. นายอนันต์  ศิริธัญญะรัตน์ นอต.ชก.
3. นายธรากร  แจ่มวิถีเลิศ นอต.ปก.
4. นายจักรกฤษดิ์  ทองใบ นอต.ปก.
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ                  

นายบุญเส็ง  อ่อนน้อม | ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

     - รับข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งในและต่างประเทศ
     - ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศทุกชนิด
     - จัดหาวัสดุและอะไหล่เพื่อใช้ในการตรวจซ่อม
     - ทำประวัติการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ
     - จัดเก็บรักษาอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศ
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
     - บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือของสถานี ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

   รายชื่อเจ้าหน้าที่

1. นายวิรัช  อ้นคต นฟฟ.ชง.
2. นายชวัลวิทย์  ตันศรานนท์ นฟฟ.ชง.
3. นายอรัญ  จางอิสระกุล นฟฟ.ชง.
4. นายไพรัช  ผลพุฒิ นฟฟ.ชง.


       
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา   

นายสุพัฒน์  สมใจ |ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

     - นำข้อมูลการตรวจอากาศต่างๆทุกชนิด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมาตรวจสอบและถอดรหัสเพื่อบันทึก
ลงบนแผนที่อากาศแบบต่างๆสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
และพยากรณ์อากาศ
     - จัดทำบันทึกรายงานสภาพอากาศของสนามบินต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาการบิน
     - บันทึกข้อมูลและจัดทำสถิติทางอุตุนิยมวิทยา
     - จัดพิมพ์รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน และส่งทาง
Fax และ E-mail
     - บริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
     - บรรยายให้ความรู้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายชนะเทพ  เรืองฤทธิ์ พอต.ชง.
2. น.ส.นงลักษ์  แก้วเทวา พอต.ชง.
3. นางเขมิกา ประพฤติ พอต.ปง.

ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ            

นายคมสัน อ่อนชัย |ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

     - ตรวจอากาศผิวพื้น
     - ตรวจอากาศชั้นบน
     - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานด้านอุตุนิยมวิทยา
    - บรรยายและให้ความรู้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
     - ควบคุมสถานีในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติการตรวจ
ไปตามหลักวิชาและมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
    
   รายชื่อเจ้าหน้าที่

1. นายธีรพนธ์  พอกเพิ่มดี พอต.ชง.
2. นายกฤต  บุณฑริก พอต.ชง.
3. น.ส.พนิดา  คุ้มพิทักษ์พงศ์ พอต.ชง.
4. น.ส.เพ็ญนภา  ภูปัญญา พอต.ปง.
5. น.ส.อัญชิษฐา  หมวดกอง พอต.ปง.


^ปิดหน้าต่าง
       
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน    

นายโสภณ  สังข์แก้ว| ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน ทุกสนามบินใน
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายเจนวิทย์ สุขกา นอต.ปก.
2. นายพลกฤษณ์ อุปมนต์ นอต.ปก.
3. นายสิทธิชัย วิมลรัตน์ นอต.ปก.
4. นายอภินันท์ สมัยพิทักษ์ นอต.ปก.

ส่วนตรวจอากาศการบิน           


นายโชคชัย ภัทรพงศ์ไพศาล | ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากศการบิน   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศเพื่อการบิน สนามบินนานาชาติภูเก็ต
- บรรยายและให้ความรู้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 

1. นายอาสิ  ปันดีกา นอต.ปก.
2. น.ส.พรรณรวี สวัสดิ์ภักดี นอต.ปก.
3. น.ส.ปิยะรัตน์  ทองนพคุณ นอต.ปก.
4. น.ส.รุ่งไพลิน กองยักษี นอต.ปก.

       
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง        

นายไพบูลย์ เอี่ยมสุวรรณ | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายวิเชียร  กาฬภักดี พอต.ชง.
2. น.ส.กานดา  ทวีรส พอต.ชง.
3. นายสุทธิพงษ์  ภูน้ำต้น พอต.ปง.
   

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา          

นายมนต์ชัย  สุขมูล | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นางพุฒิชาติ  ทองดีเพ็ง พอต.ชง.
2. นายวันวิชัยฐากูร  ทองดีเพ็ง พอต.ชง.
   

       
ส่วนอากาศการบินระนอง        

นายไพบูลย์ เอี่ยมสุวรรณ | ผู้อำนวยการส่วนอากาศการบินระนอง  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศการบินสนามบินระนอง

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. น.ส.ปิยรัตน์  สุขวาณิชวิชัย นอต.ปก.
2. นายชัชวาล  เทศเสงี่ยม นอต.ปก.
3. นายปวริศ สุรพงศามาศ พอต.ปง.
4. ว่าง  
   

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต           

นายสุชาติ ยนต์จำเริญ| ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายมัธยม  โคตรนรินทร์ พอต.ชง.
2. ว่าง  
   

       
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่        

นายวรสิงห์  ทิ้งอีด | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายวิโรจน์  กสิคุณ พอต.ชง.
2. นางดวงเดือน  กสิคุณ พอต.ชง.
3. นายวิวัฒน์  มัจฉา พอต.ชง.
   

กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา 

...... | ......  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายอารักษ์  เกื้อชาติ พอต.ชง.
2. นายอุสมาน  ทิ้งอีด พอต.ชง.
3. นายอนวัช  ทิ้งอีด พอต.ปง.
   

       
ส่วนอากาศการบินกระบี่         

นางยุวดี สุวรรรมณี| ผู้อำนวยการ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศการบินสนามบินกระบี่

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายกัณณพนต์  ธรรมหิเวศ นอต.ปก
2. น.ส.เสาวภาคย์ บุภู่ นอต.ปก.
3. น.ส.วิลัยรัตน์  กสิคุณ พอต.ปง.
4. ว่าง  
   

สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง             

นายธีระ เซ่งง่าย| ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายสุริยา  เกปัน พอต.ชง
2. น.ส.ทัศนีย์  รัตนบุรี พอต.ชง.
3. น.ส.พรรัตน์  ดวงสารี พอต.ปง.
   

       
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล         

นายสมปอง ธนะสัมบัน | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศผิวพื้น

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายสุธี  โพธิเวชกุล พอต.ชง.
2. นายยูเหรด  นุ่งอาหลี พอต.ชง.
   

ส่วนอากาศการบินตรัง              

นายธีระ เซ่งง่าย| ผู้อำนวยการส่วนอากาศการบินตรัง 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจอากาศการบินสนามบินตรัง

   รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
1. นายวัชระ  จรูญศักดิ์ นอต.ปก.
2. น.ส.ปภาพิต  ภักดีบุรี นอต.ปก.
3. น.ส.นายิกา ทุ่มเกตุ นอต.ปก.
4. ว่าง