งบทดลอง

- รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี

 

จัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(ระดับ ๕-๖ เดิม)
- ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถยนต์สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา) ประจำปี 2561 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานนีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา) ประจำปี 2561    
- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง จำนวน 1 คัน  
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2560 

 
  • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศต.
  • หน่วยงานอื่น ๆ
  • บริการข้อมูล


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
    สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง    สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต    สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่    สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา    กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา


 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กบข.  ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความเห็นประชาชน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
TMD Smart Sim
Thai Weather google play
google play
play store play storeBack to Top

สอบถามสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โทร : 0-7632-7191


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2017 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา