หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เว็บบอร์ด  
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน | CDMS | AWS | Webmail | Metcom | Intranet | Metnet |
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

พยากรณ์อากาศราย 7 วัน

พยากรณ์อากาศรายเดือน

ประวัติ ศต.
ทำเนียบผู้บริหาร ศต.
ศต. บริการ
วิสัยทัศน์ ศต.
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอากาศการบิน
ดวงอาทิตย์
น้ำขึ้น น้ำลง
คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
ทดสอบความรู้
ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
วิทยุอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดภายใน
เครื่องคำนวณ
ปิดประกาศ
การจัดการความรู้
สอต.ภูเก็ต
สอต.พังงา
สอต.กระบี่
สอต.ตรัง
สอต.สตูล
สอต.ระนอง
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสื่อสารและเครื่องมือ กลุ่มพยากรณ์อากาศ ฝ่ายสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ฝ่ายติดตามสภาวะอากาศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานงบประมาณ
 • งานคลัง
 • งานพัสดุ
 • เป็นหน่วยกลางในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 1. นายประสิทธิ์ ชาญกิจ                  หฝ.บป.
 2. นางสาวนงนุช  แซ่หลิม               จบข.ชง.
 3. นางสาวสุมาลา  รอดบุญมา              จบข.ปง.

^ กลับสู่ด้านบน


ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานด้านการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
 • งานดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
 • ติดตามพายุและการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนและเมฆ ทำให้การวิเคราะห์และคาดหมายลักษณะอากาศได้ถูกต้อง
 • เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติให้น้อยที่สุด

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 1. นายไพรัช          เนียมแตง     ผอ.ตต.
 2. นายณรงค์ศักดิ์   กำรูป            พอต.ชง.
 3. นายปฏิภาณ      ทองสันตะ       พอต.ชง.
 4. นายชูชีพ           เผ่าภูธร         พอต.ชง.

^ กลับสู่ด้านบน


  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจอากาศผิวพื้น
 • ตรวจอากาศการบิน
 • ตรวจอากาศชั้นบน
 • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานด้านอุตุนิยมวิทยา
 • ควบคุมสถานีในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติการตรวจไปตามหลักวิชาและมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

สถานีที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย

 • สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
 • สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 1. นายคมสัน        อ่อนชัย             ผอ.ฝส.
 2. นายธีรพนธ์      พอกเพิ่มดี        พอต.ชง.
 3. นายกฤต           บุณฑริก           พอต.ชง
 4. นางสาวพนิดา   คุ้มพิทักษ์พงศ์  พอต.ชง.
 5. นางสาวจริญญา  เห็มวงศ์          พอต.ปง.
 6. นางสาวรัดน์ดาวรรณ  สนธิเดช   พอต.ปง.

^ กลับสู่ด้านบน


  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • นำข้อมูลการตรวจอากาศต่างๆทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรวจสอบและถอดรหัสเพื่อบันทึกลงบนแผนที่อากาศ-แบบต่างๆสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ
 • จัดทำบันทึกรายงานสภาพอากาศของสนามบินต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาการบิน
 • บันทึกข้อมูลและจัดทำสถิติทางอุตุนิยมวิทยา
 • จัดพิมพ์รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน และส่งทาง Fax และ E-mail
 • บริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ
 • บรรยายให้ความรู้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 1. นายสุพัฒน์         สมใจ               ผอ.สส.
 2. นายชนเทพ       เรืองฤทธิ์          พอต.ชง.
 3. นางสาวนงลักษ์   แก้วเทวา        พอต.ชง.
 4. นางสาวชนิษฐา  มะลิลา              พอต.ปง.

^ กลับสู่ด้านบน


  ส่วนพยากรณ์อากาศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พยากรณ์อากาศและคาดหมายลักษณะอากาศทุกจังหวัด ในเขตพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก พื้นที่น่านน้ำทะเลอันดามันและทะเลอาระเบียน
 • พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน ทุกสนามบินในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 • บริการข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การท่องเที่ยว การทหาร ตำรวจ และ พลเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • บรรยายและให้ความรู้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆในภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 1. นางรุ่งรวี           อ้นคต                  ผอ.สพ.
 2. นายโสฬส         สวัสดิรักษา           นอต.ชก.
 3. นายโชคชัย       ภัทรพงศ์ไพศาล   นอต.ชก.
 4. นายโสภณ         สังข์แก้ว              นอต.ชก.
 5. นายเมธาวี        นวลละออง           นอต.ชก.
 6. นางยุวดี            สุวรรณมณี           นอต.ชก.

^ กลับสู่ด้านบน


  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งในและต่างประเทศ
 • ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศทุกชนิด
 • จัดหาวัสดุและอะไหล่เพื่อใช้ในการตรวจซ่อม
 • ทำประวัติการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • จัดเก็บรักษาอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดี
 • บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือของสถานี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 1. นายบุญเส็ง           อ่อนน้อม        ผอ.สม.
 2. นายวิรัช               อ้นคต            พสส.ชง.
 3. นายชวัลวิทย์        ตันศรานนท์   พสส.ชง.
 4. นายอรัญ             จางอิสระกุล     นฟฟ.ชง.
 5. นายไพรัช           ผลพุฒิ            นฟฟ.ชง.

^ กลับสู่ด้านบน

รายงานแผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ เตือนภัย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
คู่มือป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เริ่มทำการตรวจนับ สิงหาคม 2553

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดในหน้าจอ 1024 x 768 Pixels ด้วย Browser ของ Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ NWP Model GIS เส้นทางเดินพายุ รายงานแผ่นดินไหว รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม แผนแม่บทกระทรวง ICT